Gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich aanmeldt op bestetherapeut.nl (verder vermeld als ‘de therapeut’) en zijn geldig vanaf 25/11/2019.

 1. 1. Doel van deze website

  • Bestetherapeut.nl heeft als doel om therapie laagdrempelig te maken en de zoektocht naar een geschikte therapeut te vergemakkelijken.
  • Zo is bestetherapeut.nl een kwaliteitsvolle doorverwijssite waar therapeuten hun praktijk kenbaar maken, zodat bezoekers op een duidelijke en efficiënte manier de therapeut kunnen vinden die bij hen past.
  • Daarnaast willen wij van bestetherapeut.nl de beste therapeuten laten zien zodat jij de zorg krijgt die je verdient.
 2. 2. Vermelding

  • Een vermelding op bestetherapeut.nl houdt in dat de gegevens over de therapeut, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en opkomen naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De therapeut heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
  • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. De geselecteerde klachten en therapievormen, de opleidingen, beroepsverenigingen en het eventuele licentienummer zijn immers persoonsgebonden.
  • De naam van de groepspraktijk kan wél vermeld worden bij 'praktijknaam' en verschijnt dan in de titel achter de persoonsnaam. In de persoonlijke tekst kan naast de eigen tekst, ook informatie gegeven worden over de groepspraktijk of collega's waarmee je samenwerkt.
  • Enkel voor psychologen: om je als psycholoog kenbaar te mogen maken op de Belgische websites is het noodzakelijk om een geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie te hebben, dit jaarlijks te vernieuwen en na te kijken of deze vernieuwing in orde is. Het niet tijdig vernieuwen kan tot gevolg hebben dat je profiel tijdelijk offline geplaatst wordt.
  • Via de login-gegevens kan de hulpverlener de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.
 3. 3. Tarieven

  • Een vermelding op bestetherapeut.nl is vooralsnog gratis. Bij verandering wordt de therapeut op de hoogte gebracht en kan hij kiezen of hij op bestetherapeut.nl wilt blijven.
 4. 4. Aanmelding

  • Bij aanmelding geeft de therapeut zijn naam en mailadres op. Na goede ontvangst wordt naar dit mailadres een mail verzonden met bevestigingslink. Via Login kan de hulpverlener zich inloggen en zijn profiel aanmaken.
  • Na het ontvangen van de gegevens worden deze binnen een termijn van 10 werkdagen op de website geplaatst door bestetherapeut.nl.
  • De therapeut heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Bestetherapeut.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
  • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.
 5. 5. Betaling

  • Zoals eerder vermeld krijgt de therapeut een gratis vermelding.
 6. 6. Contactopnames goed ontvangen

  • De therapeut is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactopnames via email van zijn cliënten. Hierbij is het cruciaal dat hij een goedwerkend emailadres opgeeft.
  • Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijken op gewenste berichten zoals emails en contactopnames alsook frequent de contactverzoeken via de website te consulteren om na te gaan of je onze e-mails nog goed ontvangt. Contactverzoeken blijven steeds één maand beschikbaar op je account, daarna worden de inhoud en de afzender verwijderd.
  • De therapeut is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn emailadres.
 7. 7. Verlengen / stopzetten

  • De hulpverlener ontvangt 35 dagen voor het verlopen van de vermelding per mail een uitnodiging tot verlenging.
  • De nieuwe vermelding gaat van start de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.
  • De therapeut hoeft bij het niet verlengen van de vermelding geen opzeg te geven en er is geen opzeggingstermijn.
  • Wanneer de therapeut de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden.
  • Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft de therapeut de mogelijkheid om het persoonlijk profiel opnieuw te activeren na betaling en na aanvraag via mail naar het contactadres. De therapeut dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.
  • Bestetherapeut.nl behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.
 8. 8. Gegevens

  • Met de inloggegevens heeft de therapeut de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de hulpverlener in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Bestetherapeut.nl heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
  • Wanneer bestetherapeut.nl van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn,niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzakenaan de website of aan derden, heeft bestetherapeut.nl het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
  • De therapeut dient de gegevens op te stellen conform met het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet. Bestetherapeut.nl stelt een gewetensvol handelen voorop en vergt van de therapeuten op de website hetzelfde. Klachten over incorrecte of ongepaste informatie op het profiel of klachten over ongepast gedrag door een therapeut op de website worden steeds onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van de vermelding.
  • Tantra, erotische of seksueel gerichte inhoud is niet toegestaan op het persoonlijk profiel of in aangeboden cursussen. Deze inhoud zal verwijderd worden.
  • Indien de therapeut zich vermeldt als psycholoog op één van de Belgische websites dient de therapeut te beschikken over geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie. De familienaam welke wordt opgegeven in het profiel, dient identiek te zijn aan de opgegeven naam van de psychologencommissie.
  • De therapeut is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De therapeut is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (therapievormen, klachten ea), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten, trademarks en andere regelgeving. Bestetherapeut.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de hulpverlener. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de therapeut en kan niet verhaald worden op bestetherapeut.nl.
  • Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.
  • Er kunnen tot 3 linken naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van bestetherapeut.nl zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden.
 9. 9. Privacy

  • Bestetherapeut.nl verklaart dat gegevens van de hulpverlener niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.
  • Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de therapeut er mee in dat alle door de hulpverlener ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.
  • In ons privacy beleid vind je alle nodige info over de verwerking van je gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.
  • Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Enkel voor het opvolgen van ons emailverkeer naar de therapeuten gebruiken we opening tracking cookies. Lees hierover meer in ons privacy beleid.
  • Door akkoord te gaan met de hulpverlenersvoorwaarden ga je ook akkoord met ons privacy beleid.
  • Bestetherapeut.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.
 10. 10. Contact

  • Bestetherapeut.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de hulpverlener hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.
  • Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de hulpverlener tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.
  • Bestetherapeut.nl biedt een online-helpdesk service en is niet telefonisch bereikbaar. Wanneer bestetherapeut.nl dit nodig acht, kunnen therapeuten telefonisch gecontacteerd worden.
 11. 11. Storingen

  • Bestetherapeut.nl is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.
  • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Bestetherapeut.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.
  • Bestetherapeut.nl kan niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.
 12. 12. Wijzigingen

  • Bestetherapeut.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit.
  • De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.
  • Bestetherapeut.nl heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.